Всичко за Личните и Наследствените пенсии

Инвалидни пенсии . Добавки към пенсиите

 

 

 
.
 

За какво става въпрос, За какви властимащи измами иде реч?

 

 

1. От  01 април  96 г., когато на власт бяха подобни на сегашните узурпатори на властта, които разчитайки на късата народна памет, обещават всичко на всеки, влязоха в сила - увреждащи интересите на непосветените граждани, изключително сложни във фактическо, практическо, математическо и правно отношение промени в пенсион- ното законодателство, налагащи преизчисляване на всички отпуснати вече дотога- ва и новоотпусканите от този момент нататък пенсии по други начини, и в зависи- мост от други фактори – различни от тези, които са били използвани и взимани предвид , някога , назад във времето, когато са били отпускани и изчислявани пен- сиите.  

 

 

2. В България – средствата за пенсии са достатъчни. Но , ако гражданите получа-  ват полагащите им се пенсиите, то тогава от какво ще живее властта-използващата измет ? – Нали с именно с постоянно крадяните от народа на България пари живее на неговия гръб тази измет ! Но..... пенсионерите са значителна част от избиратели- те. Това принуждава различните партии, когато са на власт да им обещават значи- телни повишавания на пенсиите,. които обещания бандитиращите българските власти НЕ мислят да изпълняват в действителност.

 

 

3. И понеже изметта няма никакво намерение да спре извършвания от нея грабеж на българския народ, то за маскирането на грабежа и неговота завоалиране, власт- ническата измет непрекъснато въвежда нови и нови методики за преизчисляване и актуализация на размера на пенсиите, които нови методики, стават все по-сложни и все по-трудноразбираеми за огромната част от самите пенсионери и останалата част от гражданите.

 

 

4. И след всяко едно поредно такова неразбираемо от обикновените хора нововъ- ведение, то ползващите властта обещават, че това нововъведение, вече ще дове- де до справедливо изчисление и преизчисление на пенсиите, което пък от своя страна ще доведе до увеличаване на размера на пенсиите.

 

 

5. Но изметта не спира обира и не може тази измет да вземе да изчезне, ей така вне- запно и от само себе си, така, че с нейното изчезване, парите за пенсии изведнъж да станат повече - като да паднат от небето, за да може да се получат тези обещава- ни увеличения ! ! ! ! ! !

 

 

6. И целта на тези нови, изключително сложни и неразбираеми от хората методики за изчисления и преизчисления на размера на пенсиите е именно такава, а именно – хем пенсионерите да си мислят, че тези нови и сложни методики са вече наистина справедливи и че по тях , и чрез тях ще получат обеща- ваните им от властите увеличения,  хем на практика това да не може да стане.

 

 

7. И ТЪЙ КАТО ТЕЗИ НОВИ МЕТОДИКИ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННО- ТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЛОЖНИ И РАЗПИЛЯНИ В РАЗЛИЧНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ТО ОТДЕЛНИЯТ,ОБИКНОВЕНИЯТ КАНДИДАТ-ПЕНСИОНЕР НЕ РАЗБИРА И НЕ МОЖЕ ДА РАЗБЕРЕ - какво всичко необходимо към момента на своето пенсиониране трябва да направи, за да му бъде отпусната пенсия във възможно най-голямия за него размер .

 

А, ПЪК ОБИКНОВЕНИЯТ, ВЕЧЕ ПОЛУЧАВАЩ ПЕСНИЯ ПЕНСИОНЕР НЕ РАЗБИРА И НЕ МОЖЕ ДА РАЗБЕРЕ ЗАЩО НЕГОВАТА ПЕНСИЯ НЕ СЕ Е УВЕЛИЧИЛА СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПОРЕДНАТА НОВА МЕТОДИКА.

 

 

8. И в масовия случай – около 95 % от пенсионерите през 96 г. видяха, че техните пенсии въобще и не се увеличиха, така както това им бе обещано, че ще стане след въведените тогава изключително сложни промени. Но заради неразбираемите сложнотии, то всеки пенсионер си мисли, че самият той си е виновен,  че не е полу- чил увеличение, защото не разбира и не знае какво трябва  да направи.

 

 

9. това чувство за собствена вина у всеки, се подсили от факта, че по новите мето- дики за преизчисление на пенсиите през 96 г., то на 4- 5% от пенсионерите  им се увеличиха малко пенсиите, което  от страна на властите именно така бе предвари- телно предвидено да стане с рекламна и пропагандна за тях цел, но остана- лата - огромна част от пенсионерите не получиха никакво увеличение на пенсиите си.

 

 

10. така до тук и с това, то използващите властта лица си бяха направилr доста предвидливо тези измамнически рекламни планове и предвиждания, защото :

 

 

а) първо: много добре знаеха, че пенсионерите като най-бедната част от населени- ето, не можеха да си позволят ползването на скъпи адвокатски услуги и услугите на отлични математици и компютърни специалисти, които да им дадат разяснения и консултации, какво и как трябва да го направят, за да могат да се надяват, че като направят това , то и техните пенсии ще получат увеличения , чрез преизчислени- ето им по тези нови, сложни начини

 

 

б) второ: използващите властта лица също така добре знаеха, че именно поради тази изключителна бедност на пенсионерите,  заради това, то и въобще в Бъл- гария няма адвокати, които да се занимават и да извършват услуги в пенсионното право - тъй като потенциалните клиенти за тези услуги – бедните пенсионери нямат възможност и не могат да заплатят тези услуги.

(Този вид измама – да разчиташ, че жертвата ти няма да може да се защити, тъй като няма пари за скъпите юридически услуги е класически в свирепото бандитско общество. Та под небето нищо ниво. Нашите власт-ползващи бандити само копират измисленото от други бандити Прекрасен филм за него е направил великият режисьор Франсис Копола „Ударът”. Гледайте го, за да видите как по същия този начин се измамват милиони бедни граждани, като им се взимат (крадат) парите за пенсии и застраховки, а като дойде време за плащане, то бандитите отказват да плащат, като добре са си направили сметките, че жертвите им не могат да си позволят скъпо- струващи , а  в България и - безкрайни  по време съдебни процеси .)

 

 

г) трето: също така власт-ползващата измет знаеше,, че при тези изключително го- лями сложнотии, то не е достатъчно човек да е само юрист, за да може да се справи с тях, а трябва  и едновременно с това  отличен матема- тик, компютърен специалист и статистик , който да притежава данните за едни предишни 50 (петдесет- годишни) периоди и да знае как да използва тази ин- формация.

 

 

д) четвърто: и вероломната, човеко-изтребителна власт-използващата измет, зна- ейки отлично всичко това, хитро си беше направила сметките, кроежите и пла- новете, че заради всички тези обстоятелства, то пенсионерите ще останат безпо- мощни, беззащитни и объркани и незнаещи какво да правят, като при това ,заради своята си некомпетентност в тази сложна материя,  ще обвиняват себе си, че не знаят какво да направят , за да им се увеличат пенсиите, а няма да обвиняват узур- пиралите властта изверги за извършеното от тях поредно „подлудяване” на бъл- гарския народ .

 

 

11. Но аз като една – за радост на българсия народ – отлично и многостранно раз- вита анти-бандитска личност  напълно и тотално обърках и провалих пла- новете и кроежите  на използващите народната власт чудовища, като:

 

 

издадох  през 1997 г. първото издание на тази анти-бандитска книга – една много подробна и разбираема от всички хора литература, ведно с необходимите за съпътсвуващите я услуги образци на документи, които заради огромния им (тогава през 1997 г.) тираж бяха много евти- ни и така всичко това беше достъпно за всеки.

 

 

12. И тъй като тогава през 96-98 г. - при първото ми противопоставяне срещу дър- жавно - организирания бандитизъм в областта на пенсионната сфера за разлика от сега нямаше интерет , то отпечатих в огромен тираж  информационно- разяснител- ната брошура за измамите на власт- ползващата измет (чието съдържание може да видите като кликнете тук), с която по един тотален и евтин начин на реклама, чрез специален за това антибандитски екип,  "залях" пощенските кутии в по-голямите градове, (метод, който започна да се използва след мен от мнозина).

 

 

13. Но преди да направя това за всички останали граждани на България, то първо създадох правния прецедент, чрез като по този начин направих необходимото  най-напред на моите роднини - да намеря най-изгодните за тях - вече по новите условия три години от трудовия им стаж преди 96 г., от които поисках да им бъдат преизчислени ВЕДНАГА получаваните от тях пенсии. Та, чрез това преизчисление на пенсиите им - за доходи от други години от стажа им направен от тях преди 96 г, да получат възможно най-високата за тях пенсия според новите - тогава приети с измамнически цели методики.

 

 

14. Този прецедент не стана така лесно, защото използвачите на властта и така на- речените „специалисти” (по обири на власт неползващите граждани) и всевъз- можни видове и брой „експерти” (по кражби на народни пари) от Националния Оси- гурителен Институт бяха дали – противоречащи на СОБСТВЕНИЯ си закон- писме- ни указания в собствения си служебен бюлетин. Тоест, заради своя, навсякъде подчертаван от мен отличителен белег на власт-ползващите субекти - „изключи- телно нисък коефициент на интелигентност” на власт-ползващите субекти, водещ до нисък коефициент на полезно действие и нисък стандарт на живота на власт-неползващите граждани - те не разбираха собствения си закон ! ! !

 

 

15. Аз сломих - за пореден път в моя живот - тази чиновническа и власт-ползващата наглост и чуство за безпогрешност , чрез едно съдебно дело, с искова молба от 93 (деветдесет и три)  страници подробни обяснения и разяснения за логиката и сми- съла на закона. Разбира се, за всичко това имаше и един злобен отзив в потънал в дъл- гове тогава - малотиражен вестник “Дума”, който бе орган на тази политическа сила, която си мисли, че пенсионерите са нейни, вечно запазени избиратели - и интересите, кроежите и планове в това отношение, на  която политическа сила за пореден път провалих. И сега пак ще проваля !  

 

 

16. И след като по този начин, на моите роднини им бяха преизчислени своевре- менно- още от началото на следващия месец (а не както изметта разпореждаше със своите потайни и противозаконни „декрети”това да става чак година по-късно) - от желани и намерени от мен - техни нови най-благоприятни за размера на вече познатия индивидуален коефициент - нови, други три години от стажа им, то така - чрез преизчислението на пенсиите им от тези други , нови три години от стажа им - те получиха увеличения средно с около с 40% (четиридесет процента) в сравне- ние с дотогава получаваните размери на пенсиите им .

 

 

17. От този момент- нататък- след сломяването на чиновническа и власт-ползва- щата наглост наглост и некомпетентност, след създаването на този прецедент - вече всеки един гражданин можеше да „върви по прокараната от мен просека в джунглата на държавно-организирания бандитизъм” , което и в действи- телност стана .

 

 

18. И благодарения на създадената и издадената от мен  правна литература -в този сайт разгежданите анти-бандитски трудове -  то за около една година  повече от 38 000 (тридесет и осем хиляди) граждани се сдобиха с необходимите им знания, по- мощ и съдействие за получаването на своите пенсии във възможно най-голямия за тях размер, поради което,   все още се ползвам с тяхното огромно доверие .

 

 

 

Кратко описание в какво се състоеха тези тогавашни измами от страна на узурпаторите на властта

 

 

1. До тогава – началото на 1996 г. – размерът на пенсиите се определяше и изчисля- ваше въз основа на възнаграждението получено от един човек за период от  3 (три) последователнигодини от неговия трудов стаж.

 

 

2. И преди 96 г. - като му е идвало времето да се пенсионира, то всеки човек сам си избираше, определеляше  и представяше на представяше на узурпаторите на властта тези последователни  3 (три) години от своя стаж преди 1996 г., от възнаг- раждението, от които 3 (три ) години той иска да му бъде определен размерът на пенсията.

 

 

3. И дотогава – по използваните до 96 г. методики за определяне на размерите на пенсиите , то тези  3 (три) години – през които един човек бе получавал най-ви- сокото, най- голямото като абсолютно число  размер на възнаграждение му даваха най-голямата пенсия. И хората са си избирали, по времето на тези пре- дишни методики- именно тези 3 (три) години от своя стаж- през които са получава- ли най-голямо като абсолютно число възнаграждение (заплати).

 

 

4. Но от началото на 96 г. , по новите приети тогава правила, вече най-голямото като абсолютно число възнаграждение (заплати) за дадени 3 (три) от всеки стаж  не гарантираше най-голяма пенсия .

 

 

5. Защото тогава – през 96 г. се въведоха вече познатите Ви – така наречени инди- видуални коефициенти, посредством които вече се определяха и преизчисляваха размерите на пенсиите.

 

 

6. Но тези индивидуални коефициенти , вече бяха НЕ някакви абсолютни вели- чини, а бяха изключително и само  относителни величини, които отно- сителни величини вече не зависеха само от размера на получаваното от един човек възнаграждение за дадени 3 (три) години от неговия стаж

 

 

7. Тези индивидуални коефициенти представляваха вече  частното, което се по- лучава като се раздели неговото възнаграждение за тези  избрани някога от него при действието на старите правила - 3 (три) години на средната работна зап- лата за България  за същите тези някошни три години.

 

 

8. И В ТОЧНО ТОВА СЕ СЪСТОЕШЕ КАПАНЪТ, ИЗМАМИТЕ И ЗЛОУПОТРЕБИТЕ ОТ СТРАНА НА УЗУРПАТОРИТЕ на ВЛАСТТА ! Промяна на правилата със задна дата .

 

 

9. Защото , когато някога се е пенсионирал при действието на старите правила, то човек не е търсил за кои три години ще има най-голямото частно, кое- то се получава като се разделят получаваните от него възнагражде- ния на средната работна заплата за страната тъй като тогава не са съще- ствували тези правила и тези индивидуални коефициенти за определяне чрез тях на размера на пенсията му.

 

 

10. При действието на старите правила , човек е търсил само през кои три години от стажа си е имал най-високото като абсолютно число възнаграждение (за- плати), а не е търсил и не се е интересувал какво ще се получи, ако неговите запла- тите  за тези негови три години се разделят на средната заплата за страната за съ- щите тези три години .

 

 

11. тоест – през целия си живот може да е получавал най-високата си като абсолю- тно число заплата в размер на 1000 (хиляда) лева. И някога именно  от от тези свои 3 (три) години от стажа си е поискал да му бъде изчислено и отпусната пенсия .

 

 

12. Като през тези три години, през които той е получавал 1000 лева заплата, то средната работна заплата за страната може да е била пет пъти по- висока – напри- мер 5 000 лева. И така неговия индивидуален коефициент за през тези тогава изб- рани три години се получава , че е 1000 делено на 5000 равно на  0,20 (нула цяло и двадесет стотни ).

 

 

13. Но тогава, той не се е интересувал какво ще стане , ако неговата заплатата се раздели на средната заплата за страната  и именно за това е поискал да му бъде дадена пенсия изчислена  от тези години през които е получавал 1000 лева запла- та, която е била най-голямата като абсолютно число за самия него през целия му стаж.

 

 

14. Но през други три години от стажа си може да е получавал много по-малка като абсолютно число заплата – например само 300 лева, но през тези години средната заплата за страната да е била пък само 100 лева. Така неговия индивидуален кое- фициент, ако се изчисли от тези години, ще е  300 делено на 100 равно на 3.00 (три цяло).

 

 

15. Но тогава, когато се е пенсионирал при старите правила той не се е интересу- вал кога е получавал 300 лева заплата и не е представил в пенсионното документи за размера на заплатата си за това време от стажа си ,когато заплатата му е била само 300 лева.

 

 

16. И сега вече при правилата, които започнаха да действуват през 96 г. за преизчи- сляването на старите и изчисляването на новоотпусканите пенсии , то за да не бъ- де ощетен и измамен от новите правила, този човек трябва да започне да търси, през кои години от стажа - какви заплати е получавал и да започне да ги дели да средната работна заплата за страната за всяка година от стажа си, за да види  име- нно от кои три години от стажа си, то ще има най-голям индивидуален коефициент.

 

 

17. И след, ако може да се справи със всичко това, то да подаде една нова молба до пенсонното, която да бъде придружена с документи за размера на заплатите му от други три години, за които вече той ,чрез тези сложни изчисления е разгадал – че именно за тях има най-висок коефициент. И да поиска  пенсията да му бъде пре- изчислена от тези други три негови години от стажа му.

 

 

18.  А, пък втората, не по- малката част от измамите се състоеше в то -ва, че по време на някогашното си пенсиониране, и / или в удостове- ренията издадени по време преди 1996 г.  то в размера на тези предс- тавени някога (преди 96 г.) от един гражданин пред пенсионното удос- товерения за получаваното възнаграждения  (или в издадени преди 96г. удостоверения) не са били включени значителна част от тези въз- награждения, които по силата на приетите през 96 г. промени ВЕЧЕ УЧАСТВУВАТ  при изчислението на размера на пенсията . 

 

Т.е. , ако сега идете в едно предприятие и с цел отпускане и / или пре- изчисление на вече отпусната пенсия  вземете удостоверение за по- лучените от Вас възнаграждения за същия период, за който сте взели удостоверения преди 96 г.,  то сега - след 96 г. в това удостоверение ще бъдат ВКЛЮЧЕНИ получени от Вас възнаграждения, които по си- лата на закона, действуващ преди 96 г. не са участвували в тази па- рична сума, въз основа, на която е бил определен размера на някога отпуснатата Ви и / или следващата да Ви бъде отпусната сега пенсия .

 

Т.е. -  за да не сте измамени, трябва отново (след 96 г.) с цел отпуска -не и / или преизчисление на вече отпусната пенсия  да  вземете удос- товерения за получени от Вас възнаграждения преди 96 г. , тъй като по силата на закона в сила от 96 г. вече в тях - за определянето на раз-мера на пенсията се вписват  (включват) такива по вид част от въз-награжденията Ви, които преди това не са били вписани (включвани) защото по старите пенсионни закони (в сила преди 96 г.) те не са учас- твували при определянето на размера на пенсиите .

 

Като пък третата  не по- малката част от измамите се състоеше и про- дължава да се състои  в пълната неизвестност за значителна част от гражданите, кои са за всеки един гражданин тези негови 5, 10, 15, 10, 30 или 40 години от трудовия му стаж, от които той има право да си избере най-благоприятните за него 3 години въз основа на получено- то, през които именно 3 години възнаграждение да бъде определен размера на пенсията му . 

 

 

19. И не са само това сложнотиите, ами има и много други - например вече спомена- тите в предната точка! Как един човек да разбере кои са именно тези негови 15 (пет- надесет) или повече на брой - 20, 30, или 40 последни – по смисъла на закона-  годи- ни, от които има право да си избира три години от тях, Дали това са общо само пос- ледните 15 (петнадесет) астрономически години броени от 1996 назад – тоест дали са тези само от 1981 г. до 1996 г., или пък са някои други НЕастрономически 15 (пет- надесет) години, или са повече на брой от 15 години  и т.н..

 

 

20. Как да постъпи, ако има прекъсване в стажа си, как в тези случаи се изчислява кои са неговите последни петнадесет или повече на брой години и т. н.. Като пък ако е работил през някое време като трудоустроен (с намалена работоспособност) -както са работили по едно или друго време от стажа си повече от 50% процента от гражданите – например жените по време на бременност и пр.- всичко става много , много сложно за обикновения човек.

 

 

 

21. И не на последно място: как  и какво да направи, за да поиска от предприятия и фирми да му дадат документи за заплатите му през един голям период от време, длъжни ли са те да му дават тази информация и в какви срокове трябва да му я да- дат, та  като вече се сдобие с тази информация, то въз основа на нея , да започне да прави сметки и изчисления, с цел да разкрие за през кои три години от неговия стаж има своя най-голям индивидуален коефициент.

 

 

 

22. И най-накрая, ако може са се справи с всичко това, то да подаде заветната нова молба до пенсионното, с така приложените документи за заплатите му, от така сло- жно намерените други три години от стажа си , и да поиска пенсията да му бъде преизчислена вече от тези други три негови, години, които по новите правила се явяват най-добри за него.

 

 

 

23. Е - всичко това аз го направих, като чрез първото издание на тази книга “Всичко за личните и наследствените пенсии” обясних много подробно и с нагледни примери всеки един възможен случай.

 

 

 

24. Подготвих ги снабдих нуждаещите се граждани с всички възможни - съставени от мен - типови образци на молби и жалби за всички възможни случаи, които об- разци на молби и жалби и сега се намират в актуализирания им вид в тази анти- бандитска книга и направих програма , с която се излисляваше (намираше) най- го- лямият коефициент за всеки човек, за във всички възможни  и сложни случаи.

 

 

25. И клиентите ни излизаха от офисите ни - с готовите си молби до пенсионното, с всички направени в тях искания , и с цитираните в тях законови тесктове, въз основа на които се правят тези искания, и с всички приложени  изчисления, за да не объркат нещо, така „умните ни и компетентни” , ”обичащи” своя народ” власт-ползващи чиновници.

 

 

 

26. И ефектът стана лавинообразен. Първите започнаха да се похвалват на втори- те, вторите на третите  и така тогава, преобладаващото мнозинство от тогавашните пенсионери и кандидат-пенсионери успяха да се противопоставят успешно на сът- ворените от страна на държавата измами спрямо тях.  Като, поради тогавашната си масовост, то това благородно начинание , представляващо съвършено и безотказ- но "оръжие" против държавно-организирания бандитизъм , както и сега въобще не беше скъпо за имащите нужда от използването му и така  беше, и все още е на- пълно достъпно и в актуализирания му вид  за всеки имащ нужда от него .

 

И съществата с образ и тела на човеци, но с души на вампири (ако те имат души), при- надлежащи на съвкупността на узурпиралите властта субекти гракнаха срещу мен, както винаги с мерзка злоба, издаваща омразата им към разкривателите на прес- тъпните им – народо-вредителни деяния и в своя вълчи вой, с течащите от муцу- ните им лиги плюеха клевети по мой адрес .

„Терористичните” отряди на различни партии – платените им журналисти – вампиро-  лози и вампироложки (живеещи на хранилки от партиите им) снимали ме пред софий- ския ми офис, написаха отчаяни лъжи „Фирма фантом, мами наивни пенсионери” .  Толкова е фантом тази тогавашна фирма (96-97 г.) , чийто търговски пълномощник бях, че все още си съществува и не е заличена от търговския регистър .

След, които поръчани и платени от власт-ползващата измет „публикации”  идват в со- фийския ми офис, следващите отряди  власт-ползващи терористи .  Нахълтват двама терористи и с пяна на устата крещят звероподобно .

-    „Ние сме експерти от НОИ . Защо лъжите и мамите хората ? Дайте всички документи за проверки, дайте да видим разпространяваните от Вас измам- нически печатни материали. Ние сме юристите на НОИ и сме добре запоз- нати със всичко .”

Последните им думи, че били юристи ме размяха(Та нали аз им пиша учебниците.)

- Е, като знаете всичко - им казвам - и като сте  юристи от държавно-организирани- те  групи, значи знаете, че в този момент извършихте квалифицирания (по-тежко на- казуемия, тежкия)  състав на престъплението клевета.  На публично място, каквото е офисът, което публично място е първият утежняващ престъпленията ви признак из- вършихте срещу мен  и колегите ми престъплението клевета, а вторият утежняващ (квалифициращ) престъпленията ви признак е този, че сте длъжностни лица. ( Тогава клевета извършена от длъжностни лица се предследваше и наказваше по-строго. ) И продължих :

- Виждате колко много хора има в офиса и колко още чакат, излезте вън, изчакайте си реда, и ако нещо от работата ни ви интересува, тогава, като дойде редът ви, влезнете културно и  възпитано (без пяна на устата) и задайте интересуващите ви въпроси.„

С подвите „опашки”  от ново-извършената и „ново-обяснената” им серия  публично извършени от тях от името на мафиотизирана държавата  престъпления и под ос- трата реакция на присъствуващите в офиса граждани, възмутени от хулиганщината, келешлъка, бруталността, цинизма и наглоста на деянията им, тези власт-ползващи терористи излязоха и стояха навън - под палещите лъчи на слънцето - около два часа, докато им дойде редът .

Явно жарките слънчеви лъчи бяха „изпарили част от престъпните им наклонности” влезнаха, когато им дойде редът. Изобщо не се занимавах с тях, дадох им за прочит вкъщи „моята измамническа литература” .

-    И СТАНА НЯКАКВО ЧУДО ! След два дни тези терористи, бяха превъзпи- тани. Дойдоха пак в офиса, извиниха се за извършените от тях престъпления и ме помолиха да не подавам жалба срещу тях - за подвеждането им под нака- зателна отговорност .

Това бяха първите и единствените в моя живот, срещнати  лично от мен   дър- жавно-организирани терористи (бандити), чието нормално човешко (небандитско) съзнание бе възстановено след прочита на моите анти-бандитски трудове, които се разкаяха за престъпленията си и поискаха извинение . 

Други такива държавно-организирани бандити, които да проумеят бандитизма на деянията си, да се разкаят и да поискат прошка - аз досега лично не съм срещ- нал.  Може би тези двамата бяха млади и не бяха така здраво оплетени в мрежата на държавно-организираните престъпни групи, и в мозъците им все още имаше непро- мити и непокварени от държавно-организирания, власт-ползващия бандитизъм части . 

А СЕГА ЩЕ ВИ ДАМ ПРИМЕРИ, ЧРЕЗ КОИТО ДА СПОДЕЛЯ МОЯ ОПИТ ЗА УСПЕШНОТО, НО МНОГО ТРУДНО ЗА ЕДИН ИЛИ ДРУГ ВЛАСТ- НЕПОЛЗВАЩ ГРАЖДАНИН, ПРИНУЖДАВАНЕ НА ПОЛЗВАЩИ ВЛАСТТА СУБЕКТИ ДА РА- БОТЯТ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО СИ - Т.Е. ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИ- ЯТА СИ КАТО "СЛУГИ НА НАРОДА".

  • В тези случаи, когато искам или не искам, но задълженията ми налагат да кон- тактувам с държавните и / или  общинските власт-ползващи субекти и те  : 

  • трябва да бъдат принудени, качествено и в срок да си изпълнят наложените им от собствените им закони задължения и да реализират дадените на гражданите права , то : 

  а.  В тези случаи, аз пиша искането (молбата) като учебник. Още в нейното начало правя една обяснителна част, с цитати на текстовете на конкретните закони, които регламентират една или друга материя, като, ако преценя за необходимо - прилагам и съотвените решение на Върховните Съдилища, касаещи тази материя, ако в тази област има създадена съдебна практика.

 

 

б. Това го правя, защото власт-неползващите граждани знаем ниското ниво на ком- петентност (ниското ниво на интелигентност) на държавните и общинските власт-ползващи субекти, които в  България се назначават на постовете си, не заради ка- чествата си, а заради верността си към един или друг управник съгласно извест- ното правило за това, действуващо в изостанали и слаборазвити страни, което правило гласи :

  •  “ Колкото по-прост - на толкова по-висок държавен пост !

 

 

в. По този начин с тази първа обяснителна част – обучавам съответния власт- ползващ субект или съвкупност от власт-ползващи субекти – относно това , което те са длъжни да направят, защо трябва да го направят, по какъв начин трябва да го направят, в какви срокове трябва да го направят и какви са възможните санкции за тях, ако не изпълнят всички тези свои задължения.

 

 

г. Към тези молби прилагам и пълен проект на документа, чието издаване искам.  Като в  този проекто-документ също слагам като приложение, относимите към него законови текстове и съдебна практика, ако има създадена такава..

 

 

д.  И , ако  за издаването на един или друг документ, то трябва да се направят и ня- какви регламентирани от закона изчисления, то в този проект аз съм направил те- зи изчисления и съм дал пунктуални обяснения - защо , как и въз основата на какви нормативни актове са направени тези изчисления.

 

 

е. Така за използващ властта субект, група власт-ползващи субекти,, кой знае защо наричани в собствените им от закони „специалисти”, „експерти” , областни упра вители, министри и пр. , остава само елементарната задача (ако разбира български език и може да чете) да прочете написаното и обясненото му, да провери (ако има тези умствени способности) проекта на искания документ, да се запознае със пред- видените от закона санкции , ако не изпълни задълженията си и ДА ПОДПИШЕ, ПОДПЕЧАТИ,  ИЗДАДЕ И РЕГИСТРИРА ИСКАНИЯ  ДОКУМЕНТ , с който удоволетво- рява едно или друго, гарантирано от Конституцията ни право.

 

 

ж. По абсолютно същия начин постъпвам и когато подавам различни молби или жалби до ползвателите на произтичащата от народа съдебната власт- съдии, прокурори и следователи, когато това се е налагало.

 

 

з. Тоест давам им пълните цитати и цели закони, разяснения за смисъла и значени- ето, и ако има съдебна практика по съответната материя, им давам в пълен текст и тази съдебна практика, а ако поради, новостта на един или друг закон, то все още няма съдебна практика на Върховите Съдилища по нея, то аз правя тълкуването и обяснението на закона с понятни за разбиране примери и пояснения, следващи от законите на формалната логика.  Тоест аз проектирам създаването на съдебната практика .

 

 

и.  Чрез така съставяните от мен  молби и проекти на документи,  по този начин ли- шавам съответният- ползващ произтичащата от народа власт - субект от възмож- ността да извършва произвол. Лишавам го от възможността да се опита да кръшка от това, то иска закона от него.

 

к.  Не, че не може практически да кръшне, но ако си позволи да кръшне, то това ста- ва много по-трудно, тъй като е измъчван от мисълта, че при абсолютно всякакво положение, то все ще намеря начин да му потърся отговорност, с което ще му ус- ложня живота така, както той със своето кръшкане от собствените си закони усло- жнява живота на гражданите ! ! !  

 

Прилагането на този способ докрай, при проявена упоритост от страна на един или друг бандитиращ власт-ползващ субект, води и до сигурното полудяване на „упорст- ващия” власт-ползващ субект, „декласирането му”,  депресирането му, изпадането в истерии, всичко което води до неутрализирането на проявленията на противо-законната му дейност .

И като се подадат  по този начин съставени и приготвени от мен документи, с всич- ки обяснения и разяснения за използващите произтичащата от народа власт субекти, то тогава бързо и безпроблемнно човек се сдобива с това, което му се полага по силата на приеманите от същите тези власт-ползващи субекти закони !!

Т.е. – исканията от власт-ползващите субекти да вземат да извършат някаква работа по предназначението си става по начин подобен на този, който трябва да използвате, ако пожелаете да ви повозя с лек автомобил.

Аз нямам шофьорска книжка и не умея да управлявам автомобил (само танкове и са- молети , че с тях ми е по-лесно да се защитавам от проявленията на държавно-организирания бандитизъм ).  И, за да ви повозя с автомобил, то преди това трябва да ми напишете един учебник : как се управлява автомобил,  да ми го дадете, да ме обучите да управлявам автомобил и чак тогава ще мога да изпълня молбата ви – да ви повозя с автомобил.

Това е начинът, по който трябва се постъпва с използващите народната власт субекти в България. Те нямат „шофьорски книжки за упраление” на българския народ.  Не са обучавани от никой, как се управлява в полза на народа, не са обучавани от никой да спазват основните човешки права и свободи, не са обучавани от никой да спазват гражданските и политичеките ни права, не са обучавани от никой да управляват НЕК- РАДЛИВО .

Това обучение - на изполващите народната власт лица  - в неговата цялост трябва да се провежда постоянно от страна на българския народ , както постоянно тези лица се „държат на къс повод”  и се надзирават,  какво и поради що извършват, или не из- вършват една или друга  деятелност.

Това обучение на власт-ползващите субекти и във всеки един конктретен случай тряб- ва да го провеждате Вие- власт-неползващите граждани. А, ако не искате цял живот да сте в ролята на „учители”  на трудно и бавно-възприемащи обучението си „ученици”,  то другият вариант е веднъж завинаги да сложим край на власт-пол- зващия бандитизъм в България, чрез неутрализирането и изолирането от об- ществото на главатарите на власт- ползващата измет и на техните съучастници .

 
 

И сега - по-долу - можете да се запознаете в резюме с цялото съдържание на книгата !

Всичко за Личните и Наследствените пенсии

Първи законен противо-властнически юмрук.

Най-добрата книга за Вашите пенсии .

Теоретическо и практическо ръководство,  и алгоритъм за защита от държав-но-организирания бандитизъм по адекватния и безотказен за това начин .

Съдържание

страница

 

 

 

Предговор към второто издание

3

 

 

Отпускане на пенсия преди навършване, при навършване, или след на- вършване на определената възраст

7

 

 

 

 

Обяснение на изполваните понятия и термини

9

   
Лични и наследствени пенсии - общи положения 11

 

 

 

 

Част І. Лични пенсии за осигурителен стаж и възраст

(Лични пенсии за изслужено време и старост)

13

 

 

1.

Придобиване право на лична пенсия 

13

 

2.

Какво да направим, за да увеличим получаваната вече лична пенсия, без за това да е необходим нов – направен след пенсионирането стаж. Всичко

16

 

3.

Какво да направим, за да получим възможно най-голямата, предстоя- ща да ни бъде отпусната лична пенсия . Всичко

16

 

 

 

 

 

Част ІІ. Лични пенсии за инвалидност

49

 

 

Лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване

 

   

Лични пенсии за инвалидност поради трудова злополу- ка и професионално заболяване

 

 

1.

Придобиване право на лична инвалидна пенсия

50

  2.

Какво да направим, за да увеличим получаваната вече лична инвалид- на пенсия, без за това да е необходим нов – направен след пенсиони- рането стаж. Всичко

51

  3.

Какво да направим, за да получим възможно най-голямата, предстояща да ни бъде отпусната лична инвалидна пенсия . Всичко

51

   

 

 

 

Част ІІІ. Наследствени пенсии

53

 

 

Наследствени пенсии за осигурителен стаж и възраст

 

   

(Наследствени пенсии за изслужено време и старост)

 
   

Наследствени пенсии за инвалидност поради общо за- боляване

 
   

Наследствени пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионално заболяване

 

 

1.

Придобиване право на наследствена пенсия

53

   

 

 

.

Част ІV. Наследствени пенсии за осигурителен стаж и

възраст

56

 

 

(Наследствени пенсии за изслужено време и старост)

 

  1.

Какво да направим, за да увеличим получаваната вече наследствена пенсия. Всичко

56

  2.

Какво да направим, за да получим възможно най-голямата, предстояща да ни бъде отпусната наследствена пенсия . Всичко

56

   

 

 

.

Част V. Добавка от пенсията на починал съпруг

92

 

 

(„Вдовишка” добавка)

 

  1.

Придобиване право на добавка от пенсията на починал съпруг

92
  2.

Какво да направим, за да увеличим получаваната вече добавка от пен- сията на починал съпруг. Всичко

92

  3.

Какво да направим, за да получим възможно най-голямата, предстояща да ни бъде отпусната добавка от пенсията на починал съпруг . Всичко

56

       

.

Част VІ. Индивидуален коефициент

95

   

Глава І.

История и настояще на индивидуалния коефициент

95

  1.

Колко пъти са се увеличили пенсиите от датата на въвеждането на ин- дивидуалните коефициенти през 1996 г. досега ? Отговор : 45 (четири-  десет и и пет) пъти

96

  2.

Колко пъти са се увеличили основните депутатски заплати (без добав- ките към тях) от датата, на която те въведоха индивидуалните коефици- енти през 1996 г. досега? – Отговор : 84 (осемдесет и четири) пъти ! Защо ?

96

  3.

Колко пъти щяха да са се увеличили пенсиите от датата на въвежда-  нето на индивидуалните коефициенти през 1996 г. досега , ако те се из- числяваха и осъвременяваха с тези индивидуални коефициенти така, като това ставаше при въвеждането им през 1996 г. ? – Отговор : 113 (сто и тринадесет ) пъти

96
  4.

Защо продължава използването на тези, нямащи нищо общо с размера на следващите да бъдат отпускани пенсии индивидуални коефициен- ти, след като отпадна мотивът ( поводът ) за въвеждането им, КОЙТО БЕШЕ ЕЖЕГОДНОТО УВЕЛИЧАВАНЕ (ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ) НА ВСЯКА ЕДНА ПЕНСИЯ от първи юли всяка година, чрез умножаването на първи юли всяка година на всеки един индивидуален коефициент по размера на постоянно увеличаващите се средни работни заплати за страната за предходните три години ? - Отговор : ИЗМАМИ !

96
   

 

 

.

Глава ІІ.

Правила и методика за определяне на индивидуалния кое- фициент

110

 

1.

Примери за изчисление и намиране на най-голямия индивидуален кое- фициент от всички възможни – 145 на брой - непрекъсвани 36 месечни базови периоди  трудов (осигурителен) стаж до 01.01.1997 г.

110

 

2.

Изчисление и намиране на най-голямия индивидуален коефициент от всички възможни – 145 на брой непрекъсвани 36 месечни базови пери- оди  трудов (осигурителен) стаж до 01.01.1997 г. на граждани, които нямат трудов стаж след 31.12.1996 г

111

 

3.

Примери за изчисление и намиране на най-голямия индивидуален кое- фициент от всички възможни на граждани, които имат трудов стаж и преди, и след 31.12.1996 г.

114

 

4.

ВНИМАНИЕ ! Как се изчислява индивидуалния коефициент в случаите, когато базовият период (преди 01 януари 1997) вкючва повече от 3 (три) календарни години време ? Как се изчислява индивидуалния коефици- ент при прекъсвани базови периоди, при прекъсван трудов (осигурите- лен) стаж ?

118

 

5.

СУПЕР ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ВАС ! КАК ДА УВЕЛИЧИМ ЗНАЧИТЕЛНО, РАЗ- МЕРА НА ИНДИВИДУАЛНИЯ КОЕФИЦИЕНТ (РАЗМЕРА НА ПЕНСИЯТА) КАТО ИЗБЕРЕМ ПРЕКЪСВАН, вместо непрекъсван базов период ?

119

.

Глава ІІІ.

Престъпността (противо-законността) на апокрифното, тай- но създавано законодателство в пенсионното право, чрез олигофренично-налудничави тълкувания, указания, инст- рукции, писма по прилагане и пр., сътворявани от субек- ти, нямащи право на законодателна дейност

122

.

Глава ІV.

Върло противозаконния, „смъртоносен” начин за изчис- ление на индивидуалните коефициенти на българските граждани родени след 31.12.1959 г.

126

.

Част VІІ. Противо-Конституционността на определени

части от пенсионнотото законодателство : значителни части от Кодекса за Социалното Осигуряване

137

   

.

Част VІІІ. Измамите на власт- имащия бандитизъм

Разделяй, лъжи, мами и безнаказано кради !

145

   

Глава І .

Гаврите на власт- имащата измет 1996 - 1997 г.

145

 

1.

Кратко описание в какво се състоеха тези тогавашни - 1996-1997 г. изма- ми от страна на узурпаторите на властта, извършени с рекламирането и въвеждането на индивидуалните коефициентите

148

.

Глава ІІ.

Последните измами на държавно-организирания бандити- зъм

153

.

Част ІХ. Измамите  с  индивидуалните  коефициенти,

пенсионната възраст, продължителността на стажа и определянето на размера на пенсията в зависимост от броя години стаж

164

 

 

Как да се предпазим от тях ?

 

Част Х. Престоящите промени в законодателството,  гаран-

тиращи увеличаване на средствата за пенсии

175

Част ХІ. Новото пенсионно законодателство

179

Част ХІІ. Приложения

184

  1.

Образец на молба за издаване на удостоверения за помесечно получе- ните  през целия трудов (осигурителен) стаж  възнаграждения във връзк- а с кандидатствуване   за отпускане и / или преизчисление на лични пенсии

185

 

2.

Образец на жалба против отказ за издаване на удостоверения за полу -чени възнаграждения  във връзка  с кандидатствуване за  отпускане и / или преизчисление на лични пенсии

187

 

3.

Образец на молба за издаване на удостоверения за помесечно получе- ните през целия трудов (осигурителен) стаж възнаграждения във връзка с кандидатствуване за отпускане и / или преизчисление на наследстве-  ни пенсии

191

 

4.

Образец на жалба против отказ за издаване на удостоверения за полу- чени възнаграждения във връзка с кандидатствуване за отпускане и / или преизчисление на наследствени пенсии

193

 

5.

Образец на заявление за отпускане и / или преизчисление на пенсия

197

 

6.

Средномесечна работна заплата и средномесечен осигурителен доход за страната от 1948 г.  досега

201

 

7.

Начин за адресиране на молбите и жалбите до началниците на терито- риалните поделения на Националния Осигурителен институт и  Окръж- ните прокурори и списък с адресите им

205

 

Вместо епилог - Разделяй и Владей (Кради) !

209

Съдържание на книгата 213

 

 

0000

 

 
 
  начало - вижте книгата

 
резюме на цялата книга

цитати от книгата :

 

гаврите на власт-имащата измет с пенсионерите 96-97 г.. Чети и помни !

 


кой има смелостта да напише книгата

 Поръчай книгата на промоционална цена 

 

 

 

 

 Цялата книга    Контакт

 

 Измамите на властта 96-97 г.. Помни !  Поръчай книгата

 
  Дизайн и поддръжка : Петър Богданов  и  www.antimafia.com  © 2010. Всички права запазени . Обратно към върха на страницата