Всичко за Личните и Наследствените пенсии

Инвалидни пенсии . Добавки към пенсиите

 

 

 
.
 
> начало - вижте книгата

>

цялата книга

 цитати от книгата :

> измамите на властта 96-97 г.
> кой има смелостта да напише книгата

>

Контакти с нас

>

 Поръчай книгата на промоционална цена 
   

 

 

Всичко за Личните и Наследствените пенсии

Първи законен противо-властнически юмрук.

Най-добрата книга за Вашите пенсии .

Теоретическо и практическо ръководство,  и алгоритъм за защита от държав-но-организирания бандитизъм по адекватния и безотказен за това начин .

Съдържание

страница

 

 

 

Предговор към второто издание

3

 

 

Отпускане на пенсия преди навършване, при навършване, или след на- вършване на определената възраст

7

 

 

 

 

Обяснение на изполваните понятия и термини

9

   
Лични и наследствени пенсии - общи положения 11

 

 

 

 

Част І. Лични пенсии за осигурителен стаж и възраст

(Лични пенсии за изслужено време и старост)

13

 

 

1.

Придобиване право на лична пенсия 

13

 

2.

Какво да направим, за да увеличим получаваната вече лична пенсия, без за това да е необходим нов – направен след пенсионирането стаж. Всичко

16

 

3.

Какво да направим, за да получим възможно най-голямата, предстоя- ща да ни бъде отпусната лична пенсия . Всичко

16

 

 

 

 

 

Част ІІ. Лични пенсии за инвалидност

49

 

 

Лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване

 

   

Лични пенсии за инвалидност поради трудова злополу- ка и професионално заболяване

 

 

1.

Придобиване право на лична инвалидна пенсия

50

  2.

Какво да направим, за да увеличим получаваната вече лична инвалид- на пенсия, без за това да е необходим нов – направен след пенсиони- рането стаж. Всичко

51

  3.

Какво да направим, за да получим възможно най-голямата, предстояща да ни бъде отпусната лична инвалидна пенсия . Всичко

51

   

 

 

 

Част ІІІ. Наследствени пенсии

53

 

 

Наследствени пенсии за осигурителен стаж и възраст

 

   

(Наследствени пенсии за изслужено време и старост)

 
   

Наследствени пенсии за инвалидност поради общо за- боляване

 
   

Наследствени пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионално заболяване

 

 

1.

Придобиване право на наследствена пенсия

53

   

 

 

.

Част ІV. Наследствени пенсии за осигурителен стаж и

възраст

56

 

 

(Наследствени пенсии за изслужено време и старост)

 

  1.

Какво да направим, за да увеличим получаваната вече наследствена пенсия. Всичко

56

  2.

Какво да направим, за да получим възможно най-голямата, предстояща да ни бъде отпусната наследствена пенсия . Всичко

56

   

 

 

.

Част V. Добавка от пенсията на починал съпруг

92

 

 

(„Вдовишка” добавка)

 

  1.

Придобиване право на добавка от пенсията на починал съпруг

92
  2.

Какво да направим, за да увеличим получаваната вече добавка от пен- сията на починал съпруг. Всичко

92

  3.

Какво да направим, за да получим възможно най-голямата, предстояща да ни бъде отпусната добавка от пенсията на починал съпруг . Всичко

56

       

.

Част VІ. Индивидуален коефициент

95

   

Глава І.

История и настояще на индивидуалния коефициент

95

  1.

Колко пъти са се увеличили пенсиите от датата на въвеждането на ин- дивидуалните коефициенти през 1996 г. досега ? Отговор : 45 (четири-  десет и и пет) пъти

96

  2.

Колко пъти са се увеличили основните депутатски заплати (без добав- ките към тях) от датата, на която те въведоха индивидуалните коефици- енти през 1996 г. досега? – Отговор : 84 (осемдесет и четири) пъти ! Защо ?

96

  3.

Колко пъти щяха да са се увеличили пенсиите от датата на въвежда-  нето на индивидуалните коефициенти през 1996 г. досега , ако те се из- числяваха и осъвременяваха с тези индивидуални коефициенти така, като това ставаше при въвеждането им през 1996 г. ? – Отговор : 113 (сто и тринадесет ) пъти

96
  4.

Защо продължава използването на тези, нямащи нищо общо с размера на следващите да бъдат отпускани пенсии индивидуални коефициен- ти, след като отпадна мотивът ( поводът ) за въвеждането им, КОЙТО БЕШЕ ЕЖЕГОДНОТО УВЕЛИЧАВАНЕ (ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ) НА ВСЯКА ЕДНА ПЕНСИЯ от първи юли всяка година, чрез умножаването на първи юли всяка година на всеки един индивидуален коефициент по размера на постоянно увеличаващите се средни работни заплати за страната за предходните три години ? - Отговор : ИЗМАМИ !

96
   

 

 

.

Глава ІІ.

Правила и методика за определяне на индивидуалния кое- фициент

110

 

1.

Примери за изчисление и намиране на най-голямия индивидуален кое- фициент от всички възможни – 145 на брой - непрекъсвани 36 месечни базови периоди  трудов (осигурителен) стаж до 01.01.1997 г.

110

 

2.

Изчисление и намиране на най-голямия индивидуален коефициент от всички възможни – 145 на брой непрекъсвани 36 месечни базови пери- оди  трудов (осигурителен) стаж до 01.01.1997 г. на граждани, които нямат трудов стаж след 31.12.1996 г

111

 

3.

Примери за изчисление и намиране на най-голямия индивидуален кое- фициент от всички възможни на граждани, които имат трудов стаж и преди, и след 31.12.1996 г.

114

 

4.

ВНИМАНИЕ ! Как се изчислява индивидуалния коефициент в случаите, когато базовият период (преди 01 януари 1997) вкючва повече от 3 (три) календарни години време ? Как се изчислява индивидуалния коефици- ент при прекъсвани базови периоди, при прекъсван трудов (осигурите- лен) стаж ?

118

 

5.

СУПЕР ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ВАС ! КАК ДА УВЕЛИЧИМ ЗНАЧИТЕЛНО, РАЗ- МЕРА НА ИНДИВИДУАЛНИЯ КОЕФИЦИЕНТ (РАЗМЕРА НА ПЕНСИЯТА) КАТО ИЗБЕРЕМ ПРЕКЪСВАН, вместо непрекъсван базов период ?

119

.

Глава ІІІ.

Престъпността (противо-законността) на апокрифното, тай- но създавано законодателство в пенсионното право, чрез олигофренично-налудничави тълкувания, указания, инст- рукции, писма по прилагане и пр., сътворявани от субек- ти, нямащи право на законодателна дейност

122

.

Глава ІV.

Върло противозаконния, „смъртоносен” начин за изчис- ление на индивидуалните коефициенти на българските граждани родени след 31.12.1959 г.

126

.

Част VІІ. Противо-Конституционността на определени

части от пенсионнотото законодателство : значителни части от Кодекса за Социалното Осигуряване

137

   

.

Част VІІІ. Измамите на власт- имащия бандитизъм

Разделяй, лъжи, мами и безнаказано кради !

145

   

Глава І .

Гаврите на власт- имащата измет 1996 - 1997 г.

145

 

1.

Кратко описание в какво се състоеха тези тогавашни - 1996-1997 г. изма- ми от страна на узурпаторите на властта, извършени с рекламирането и въвеждането на индивидуалните коефициентите

148

.

Глава ІІ.

Последните измами на държавно-организирания бандити- зъм

153

.

Част ІХ. Измамите  с  индивидуалните  коефициенти,

пенсионната възраст, продължителността на стажа и определянето на размера на пенсията в зависимост от броя години стаж

164

 

 

Как да се предпазим от тях ?

 

Част Х. Престоящите промени в законодателството,  гаран-

тиращи увеличаване на средствата за пенсии

175

Част ХІ. Новото пенсионно законодателство

179

Част ХІІ. Приложения

184

  1.

Образец на молба за издаване на удостоверения за помесечно получе- ните  през целия трудов (осигурителен) стаж  възнаграждения във връзк- а с кандидатствуване   за отпускане и / или преизчисление на лични пенсии

185

 

2.

Образец на жалба против отказ за издаване на удостоверения за полу -чени възнаграждения  във връзка  с кандидатствуване за  отпускане и / или преизчисление на лични пенсии

187

 

3.

Образец на молба за издаване на удостоверения за помесечно получе- ните през целия трудов (осигурителен) стаж възнаграждения във връзка с кандидатствуване за отпускане и / или преизчисление на наследстве-  ни пенсии

191

 

4.

Образец на жалба против отказ за издаване на удостоверения за полу- чени възнаграждения във връзка с кандидатствуване за отпускане и / или преизчисление на наследствени пенсии

193

 

5.

Образец на заявление за отпускане и / или преизчисление на пенсия

197

 

6.

Средномесечна работна заплата и средномесечен осигурителен доход за страната от 1948 г.  досега

201

 

7.

Начин за адресиране на молбите и жалбите до началниците на терито- риалните поделения на Националния Осигурителен институт и  Окръж- ните прокурори и списък с адресите им

205

 

Вместо епилог - Разделяй и Владей (Кради) !

209

Съдържание на книгата 213

 

 

0000

 
 
 
  начало - вижте книгата

 
резюме на цялата книга

цитати от книгата :

 

гаврите на власт-имащата измет с пенсионерите 96-97 г.. Чети и помни !

 


кой има смелостта да напише книгата

 Поръчай книгата на промоционална цена 

 

 

 

 

 Цялата книга    Контакт

 

 Измамите на властта 96-97 г.. Помни !  Поръчай книгата

 
  Дизайн и поддръжка : Петър Богданов  и  www.antimafia.com  © 2010. Всички права запазени . Обратно към върха на страницата